راهنمای جامع مزاج های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟

به گزارش صنایع 90، مفهوم مزاج یکی از مفاهیم کلیدی است که از یک سوی در پزشکی و طبیعیات قدیم و از سوی دیگر در مباحث فلسفی به ویژه در حوزة نفس شناسی، نقش مهمی را ایفا می نموده است. از نظر قدما، مزاج کیفیتی است که در اثر واکنشِ میان عناصر اربعة جسم حاصل شده است. امروزه نیز شناخت طبع و مزاج یکی از راه های شناخت ویژگی های جسمی و روحی خود و دیگران است. مزاج شناسی به ما یاری می نماید بتوانیم نحوه تغذیه، ورزش و نوع پوشش خود را انتخاب کنیم. اما مزاج و مزاج شناسی چیست و چگونه می توان به شناخت درستی از مزاج خود دست یابیم؟ اگر شما هم چنین سوالاتی در خصوص مزاج و مزاج شناسی دارید این مطلب می تواند به شما یاری کند.

راهنمای جامع مزاج های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟

مزاج شناسی چیست؟

اعتقاد به مزاج (temperament) از دیرباز میان طبیبان از یک سوی و فلاسفه و متکلمان از سوی دیگر رایج بوده است. سقراط حکیم عظیم یونانی همة خوراکی ها را در چهار دستة گرم، سرد، خشک، و تر دسته بندی کرد و معتقد بود که سلامتی حاصلِ حفظ تعادل در این چهار دسته است. بعد از او دیگر حکیم یونانی، جالینوس نظریات او را تنظیم و نظریة اخلاط اربعه را عرضه کرد. قرن ها بعد، ابن سینا دانشمند عظیم ایرانی، یافته های حکیمان قدیم در این زمینه را نظم بخشید و به همراه نظریات و یافته های خود در کتابی به نام قانون اعلام کرد. او در این کتاب نُه نوع مزاج را برای آدمیان در نظر گرفته است که عبارت اند از سرد، گرم، تر، خشک (مزاج های مفرد)، سرد و تر، سرد و خشک، گرم و تر، گرم و خشک (مزاج های مرکب)، و مزاج معتدل.

قدما معتقد بودند که مزاج معتدل حقیقی به طور مطلق وجود ندارد و هرکس کم و بیش، گرفتار غلبة یکی از این مزاج هاست؛ بنابراین مزاج کاملاً معتدل و مزاج های مفرد که در آن ها دو طبیعت، کاملاً با هم در تعادل اند به ندرت یافت می گردد و مزاج های رایج همان مزاج های مرکب اند که شامل مزاج صفراوی (Choleric) یا گرم و خشک، دَمَوی (Sanguine) یا گرم و تر، بلغمی (Phlegmatic) یا سرد و تر یا سودایی (Melancholic) یا سرد و خشک می شوند. بر این اساس، می توان افراد را در دو دستة کلی سردمزاج (که شامل مزاج های سرد، سرد و تر، و سرد و خشک می گردد) و گرم مزاج (که شامل مزاج های گرم، گرم و تر، و گرم و خشک می گردد) دسته بندی کرد.

مزاج در طب سنتی ایران، مفهومی کلیدی در تعریف سلامت و بیماری انسان است و به زبان ساده بر پایه این فلسفه، هر موجودی اعم از جاندار و بی جان، از ترکیب ارکان به عنوان مواد اولیه با کیفیت های متفاوت و به نسبت های مختلف تشکیل شده است. در این تعریف، مزاج و در صد ترکیبی هیچ دو انسانی با یکدیگر یکسان نمی باشد، همان طور که اثر انگشت هیچ دو فردی یکسان نیست. بر اساس این نظریه، در یک طبقه بندی بالینی، افراد سالم و بیمار با در نظر دریافت علائمی مانند رنگ چهره، حرارت بدن، خصوصیات نبض، شرایط جسمی و روحی، کیفیت مواد دفعی و غیره، در 9 گروه مختلف قرار می گیرند. منظور از این دسته بندی، آموزش و تسهیل در تفکیک خصوصیات افراد است تا با ساده سازی، افرادی را که از نظر خصوصیات کلی بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند در یک گروه قرار داده و مورد مطالعه قرار دهند.

نکته مهم در این است که در مبانی طب سنتی ایران، هر ماده خوراکی اعم از غذا ها و دارو ها نیز دارای مزاج خاصی هستند که با توجه به نحوه تأثیر خود در تعامل با بدن مصرف نماینده قرار می گیرند. بر این اساس تمامی موادی که مورد مصرف انسان قرار می گیرند در یکی از شش دسته؛ غذای مطلق، دوای مطلق، غذای وایی، دوای غذایی، دوای سمی و سم مطلق قرار دارند. از دید حکما غذا ها علاوه بر تأمین سوخت و ساز بدن، اثرات منفی و مثبت بر اعضای مختلف بدن دارند و جسم و روان شخص را تحت تأثیر قرار می دهند.

انواع مزاج ها

در اصطلاح طبیعیات قدیم، به صفرا، دم، بلغم، و سودا اخلاط اربعه گفته می گردد. حیوانات و انسان ها، از طبیعت تغذیه نموده و پس از هضم و جذب مواد خورده شده آن ها را به این اخلاط اربعه تبدیل می نمایند، که با آن ها توان حرکت و رشد اندام ها و یا بازسازی اعضای آسیب دیده ممکن می گردد. خلط از نظر قدما، ماده ای مرطوب و روان است که غذا در نخستین مرحله، به آن تبدیل می گردد. این اخلاط اربعه نیز مانند عناصر چهارگانة طبیعت، ویژگی هایی از حیث گرمی، سردی، رطوبت، و خشکی دارند؛ صفرا گرم و خشک، دم گرم و تر، بلغم سرد و تر، و سودا سرد و خشک است.

بدن انسان از ترکیب عناصر اربعه (آب، هوا، خاک، آتش) ساخته می گردد، ولی با اخلاط اربعه اداره (رشد و نمو) می گردد و به تناسب فقدان یا وجدان هرکدام از این مواد، بدن انسان ویژگی خاصی را از خود بروز خواهد داد. درصورتی که میزان و نسبت این مواد در بدن متناسب باشد، مزاج معتدل خواهد بود. ولی اگر هرکدام از این مواد از حد مزاج معتدل فراتر رود، فرد دارای آن مزاج خاص خواهد شد. مثلاً، اگر مقدار صفرای موجود در بدن فرد به نسبت میزانِ صفرای موجود در بدن فرد دارای مزاج معتدل بیشتر باشد، فرد مورد نظر دارای مزاج صفراوی خواهد شد و به همین ترتیب بقیة مزاج ها نیز از این قانون تبعیت می نمایند. بدین ترتیب از برایند اخلاط چهارگانه در بدن آدمی، مزاج های متفاوتی پدید می آید (چهار مزاج مفرد و چهار مزاج مرکب و یک مزاج معتدل) که هرکدام از درجاتی متفاوت از گرمی، سردی، خشکی و تری بهره مند هستند و باعث ایجاد تفاوت هایی، حتی در ویژگی های ظاهری افراد، می گردند. پس بدین ترتیب انواع مزاج ها را می توان به شکل ساده و به صورت ذیل مشخص کرد.

عناصر چهارگانه (ارکان اربعه)، شامل آب، باد، خاک و آتش هستند. از واکنش این چهار عنصر دو نتیجه حاصل می گردد:

1. مزاج معتدل.

2. مزاج نامعتدل.

همچنین گرمی، سردی، تری و خشکی مزاج حاصل قوای اولیه عناصر است.

1. مزاج گرم (آتش).

2. مزاج سرد (خاک).

3. مزاج تر (آب).

4. مزاج خشک (باد).

از تأثیر ارکان چهار گانه بر هم به ترتیب زیر مزاج های مختلف ایجاد می گردد:

1. گرم و خشک (آتش) گرم و تر (هوا) = گرم (خشکی و تری یکدیگر را خنثی می نمایند)

2. گرم و خشک (آتش) سرد و تر (آب) = معتدل (گرمی و سردی خشکی و تری یکدیگر را خنثی می نمایند)

3. گرم تر (هوا) سرد و تر (آب) = تر (گرمی و سردی یکدیگر را خنثی می نمایند)

4. گرم و تر (هوا) سرد و خشک (خاک) = معتدل

5. سرد و تر (آب) سرد و خشک (خاک) = سرد

6. گرم و خشک (آتش) سرد و خشک (خاک) = خشک

تا کنون پنج مزاج گرم، سرد، خشک، تر و معتدل ایجاد شد، حال در نظر بگیرید که هر یک از این ارکان چهارگانه بر رکن مقابل خود غلبه پیدا کند به عنوان مثال صد واحد آتش و یک واحد آب بر هم اثر بگذارند، آتش غلبه نموده و اثری از آب باقی نمی ماند و مزاج حاصله همان طبع آتش یعنی گرم و خشک خواهد بود، لذا چهار مزاج دیگر معادل طبع عناصر (ارکان) چهارگانه حاصل می گردد که عبارتند از گرم خشک، گرم و تر، سرد و تر، سرد و خشک. از این چهار مزاج با پنج مزاج قبلی که شرح داده شد مجموعاً 9 مزاج حاصل می گردد:

1. معتدل

2. گرم

3. سرد

4. تر

5. خشک

6. گرم و خشک

7. گرم و تر

8. سرد و تر

9. سرد و خشک

همچنین مزاج ها بنا بر تقسیم عقلی به دو قسم کلی تقسیم می گردد:

1. معتدل حقیقی: که این حالت ممتنع است. به این معنی که از هرکدام از اخلاط به نسبت مساوی در عالم خارج در یک بدن وجود داشته باشد محال است و این مثال صرفاً ذهنی است.

2. معتدل فرضی: که شایسته ترین مزاج برای یک موجود است.

چهار مزاج آخری تقسیم بندی 9 گانه نیز به مزاج های مرکب مشهور هستند که عبارتند از؛

1. مزاج گرم و خشک یا صفراوی.

2. مزاج گرم و تر یا دموی.

3. مزاج سرد و خشک یا سوداوی.

4. مزاج سرد و تر یا بلغمی.

اگر مقادیر عناصر متضاد در ترکیب برابر باشد، مزاج حاصل به اعتدال خواهد رسید؛ ولی اگر نتیجه به دست آمده از ترکیب مقادیر عناصر متضاد در حد وسط نباشد، مزاج حاصل نامعتدل است.

چگونه مزاج خود را تشخیص دهیم؟

مزاج گرم و خشک (صفراوی)

دارای مزاج گرم و خشک هستند. چهره و سفیدی چشم آن ها کم یا زیاد به زردی می زند، دهان و بینی شان خشک است و زبانشان خشک و زبر و گاهی تلخ می گردد. عطش این افراد، زیاد و اشتهایشان کم است. لاغر هستند و مطالب را سریع درک می نمایند. سر آن ها کلاه نمی رود! خوابشان کم و سبک است. تحریک پذیر هستند و زود عصبانی و مضطرب می شوند. پوستشان گرم و خشک و بی حالت است. دور چشمشان (به علت از دست دادن رطوبت)، گود می افتد. هنگام لمس، اندام های آن ها گرم است، از هوای خنک لذت می برند و در هوای گرم اذیت می شوند. اولین ادرار صبحگاهی آن ها پررنگ و گاهی سوزان است. گرمی و خشکی در این افراد در فصل تابستان شدت می یابد. سریع راه می فرایند، سریع و جویده حرف می زنند و معمولا عجول هستند. افراد صفراوی مزاج در سن جوانی دچار بیشترین مسائل در سلامت خود می شوند و به خصوص بیشتر این مسائل در فصل تابستان بروز می نماید.

مزاج گرم و تر (دموی)

مزاج این افراد گر م و تر است و رنگ چهره شان قرمز و هیکلشان درشت و چارشانه هستند. سر و اندام هایشان سنگین است و معمولا کسل هستند و خواب زیاد و سنگینی دارند و در فصل بهار این حالت تشدید می گردد. دهان دره، کش و قوس بدن و کشیدن دست ها به اطراف جزو عاداتشان است. این افراد معمولا قوی، خوش اخلاق و اهل بگو و بخند هستند و در دیگران ایجاد نشاط می نمایند. شجاع و فرمانبردار هستند، ولی مطالب جدید را خوب درک نمی نمایند و زود فراموش می نمایند. مزه دهان آن ها شیرین و پوست و زبان و چشمشان قرمز است. خونریزی از نقاط مستعد مثل بینی و لثه در آن ها شایع است. محل فصد و حجامت آن ها خارش پیدا می نماید. در فصل بهار این علائم بیشتر مشاهده می گردد.

مزاج سرد و خشک (سوداوی)

مزاج این افراد سرد و خشک است. چهره این افراد، تیره و پوستشان، خشک و بی طراوت است. سیاهی خون و غلظت آن از علائم دیگر آنهاست. زیادی فکر و خیال و نگرانی نسبت به آنچه که در اطرافشان می گذرد و خواب های آشفته و تیره و تار، از مسائل این افراد است. به علت سرعت فکر بین این افراد، شاعران و هنرمندان بیشتری یافت می گردد، ولی در صورتی که روش زندگی و تغذیه این افراد اصلاح نگردد، دچار مسائل روانی جدی می شوند. افسردگی و گوشه گیری و کم جوشیدن با دیگران، یکی دیگر از خصوصیات افراد سوداوی است. سوزش سر معده و زیر جناغ، گرفتگی در عضلات پشت ساق پا، گرفتگی در ناحیه گلو (به صورتی که دائما احساس می نمایند حلقه ای از داخل گلویشان را گرفته است)، اشتهای کاذب و خرده خواری، پرمویی و بروز لکه های تیره در پوست در این افراد شایع است. این افراد در فصل بهار از شرایط تعادل بهتری برخوردار می شوند و در فصل پاییز بیماری هایشان شدت پیدا می نماید.

مزاج سرد و تر (بلغمی)

مزاج این افراد سرد و تر است. این افراد چهره سفید دارند. پوست آن ها سرد، نرم و شفاف است، ولی گاهی اوقات به علت رطوبت زیاد، پوستشان در ناحیه زیر چشم و زیر گلو دچار چین خوردگی می گردد. آب دهان زیاد، کمی تشنگی و عطش، نرم بودن گوشت اندام ها، تنبلی، آروغ ترش و ریفلاکس (بازگشت مواد و اسید از معده به مری) از علائم دیگر افراد بلغمی است. حرکات این افراد کند است و حوصله انسان از پرحوصلگی آن ها سر می رود، آرام حرف می زنند و در راه رفتن معمولا عقب می مانند و زود خسته می شوند. ماست و دوغ و سردیجات، آن ها را اذیت می نماید. خو ش خوابی، کندفهمی، افت حافظه، کمرنگی ادرار صبحگاهی و زبان نرم با پرز های تحلیل رفته و گاهی پوشیده از بار سفید از علائم افراد این گروه است. در فصل زمستان بیماری های بلغمی شدت می یابد.

رژیم غذایی مناسب برای مزاج های مختلف

پیش از این نیز اشاره شده که غذا ها و خوراکی ها نیز مزاج های مختلفی دارند و این مزاج ها با ترکیب در مزاج انسان، می توانند بر جسم و روان فرد اثرگذار باشند. حال ببینیم که طب سنتی چه غذا هایی را برای هر فرد مجاز و یا غیر مجاز می شمارد.

مزاج گرم و خشک (صفراوی)

مواد غذایی مضر برای گروه دارای مزاج گرم و خشک: مصرف زیاد سیر، پیاز، ادویه های تند، گوشت قرمز، بادنجان، موز، خربزه، گردو، پسته، فندق، انجیر، غذا های سرخ شده. مصرف این نوع مواد غذایی بدن این دسته را از تعادل خارج نموده و علائمی از قبیل خشکی پوست و بی خوابی، اضطراب و تپش قلب را در آن ها تشدید می نماید.

مثال هایی از مواد غذایی مفید برای افراد صفراوی: مرکبات، سیب، هویج، انار، خیار، آلو، هندوانه، زرشک، گوجه سبز، کدو، ریواس، اسفناج، جو، لیموترش، تمرهندی، کاهو، روغن زیتون، پاچه گوسفند؛ پکتین موجود در سیب و هویج با پیوند با اسید های صفراوی باعث افزایش دفع آن ها از بدن می گردد.

نمونه هایی از ترکیبات غذایی مفید برای افراد با مزاج گرم و خشک: زیرباج، سوپ جو با گوشت جوجه مرغ، آش محتوی ماش، کدو، اسفناج، خرفه، روغن بادام و یا برنجی که با اسفناج، ماش مقشرف کاهو و کمی گشنیز که با سرکه یا آلو ترش شده باشد، آش جویی که در آن عناب و بنفشه پخته باشند با روغن بادام، آش ماست با گوشت جوجه مرغ، شیربرنج، گوشت ها که با آبغوره و سماق چاشنی دار شده اند.

شربت های مفید برای افرادی صفراوی: شربت لیمو، شربت آلو، آب انار ترش و شیرین، آب تمر هندی، شربت نارنج، شربت غوره، ماءالشعیر طبی، شربت سکنجبین و خیار.

مزاج گرم و تر (دموی)

مواد غذایی مضر برای گروه دارای مزاج گرم و تر: مصرف بیش از حد ادویه های تند، انواع شور (خیارشور و…)، گوشت زیاد، غذا های نشاسته ای، غذا های چرب، تخم مرغ، خرما، توت، کشمش، انبه، بادام، پسته، موز، فندق، انجیر، انگور، سیر، بادنجان، گوشت گوسفند، بره، بوقلمون، اردک، تخم اردک و جگر سیاه. افراد دموی بهتر است از غذا ها و نوشیدنی هایی که دارای مزاج گرم و تر هستند کمتر استفاده نمایند و در صورت ضرورت و احتیاج حتماً با مصلحات آن و به مقدار خیلی کم استفاده نمایند.

خوراکی های مفید برای افراد دارای مزاج گرم و تر: از غذا ها و نوشیدنی هایی که دارای مزاج سرد به ویژه سرد و خشک هستند به طور متناسب استفاده نمایند؛ نوشیدن آب خنک به همراه چند قطره آب لیمو ترش تازه، آب زرشک، کاهو، خیار، میوه ها به خصوص سیب درختی همراه با پوست و دانه های آن، انار، نارنگی، پرتقال، گلابی، نارنج، تمر هندی، لیمو شیرین، سنجد، غوره، آلو بخارا، سوپ یا آش جو، نان جو، لیموترش تازه، استفاده از سالاد فصل، روغن زیتون، حبوبات و غلات جوانه زده (مثل جوی دوسر، ماش و عدس)، بذر های ملیّن (مانند اسفرزه، بارهنگ، خاکشیر)، غذا های خام (میوه ها و سبزی ها)، انواع توت تازه به خصوص شاه توت به مقدار کم، کدو خورشتی، آلبالو. افراد دموی مزاج در صورت عدم رعایت دستورات، استعداد بیشتری برای بروز علائم و بیماری هایی مانند سردرد، پرخوابی، هماچوری، خستگی، چاقی و تپش قلب را دارند.

مزاج سرد و خشک (سوداوی)

مواد غذایی مضر برای گروه دارای مزاج سرد و خشک: بادنجان، غذا های نمک سود، خیارشور یا شور مخلوط، گوشت گاو، گوساله، بز، حیوانات پیر، شترمرغ، گوشت شکار دشتی و کوهی، پنیر، سرکه کهنه، غذا های مانده و فریزشده، روغن ها و خوراکی های صنعتی و کارخانه ای، فست فود، لبنیات، انواع نوشابه ها و دلستر، کلم، گل کلم، کنگر، ذرت، خردل، ادویه جات تند، فلفل، زنجبیل، قندوشکر، چای، قهوه، کاکائو، نسکافه، ماهی، عدس، برنج، سکباج، ترشی ها، غوره، سیب زمینی، گوجه فرنگی، قارچ، باقلا، میوه های ترش، انار ترش، پرتقال، تمشک، توت فرنگی. افراد دارای مزاج فوق در صورت مصرف این خوراکی ها دچار عوارضی از قبیل بی خوابی، نفخ معده و روده، خشکی پوست و افسردگی خواهند شد.

خوراکی های مفید برای افراد سوداوی: نخود، گوشت بره، کبوتر، بوقلمون، زرده تخم مرغ، گندم، بادام، مویز، نخودچی کشمش، انجیر، سیب، طالبی، به، خربزه، انگور، آلوشیرین، برنج با زیره یا شوید یا زعفران، سبزی های گرم مثل نعنا، ریحان، ترخون، مرزه، جعفری، تره، هویج ایرانی یا فرنگی، عسل، توت، کنجد، کره، شیره خرما یا انگور.

نمونه هایی از ترکیبات غذایی مفید برای افراد دارای مزاج سرد و خشک: حریره بادام، شیربادام، نخودآب با گوشت ماکیان، اسفیدباج با گوشت گردن، پیه ماکیان، آبگوشت گردن با آب سیب و گلاب، ماهی کیلکا کبابی با روغن بادام، فسنجان بادام، کوکوی سبزیجات گرم، هلیم، کاچی، شیر و ترنجبین و روغن بادام.

مزاج سرد و تر (بلغمی)

مواد غذایی مضر برای افراد دارای مزاج سرد و تر: مصرف بیش از حد مواد لبنی، ترشی ها و سرکه، برنج، سیب زمینی، ماکارونی، مرغ ماشینی، ماهی، کله پاچه، سیراب شیردان، نان خوب پخته نشده، حلوای نشاسته یا آرد، شیربرنج، آش رشته با کشک، سوپ جو، میوه های ترش، نارنگی، کیوی، مرکبات، هندوانه، خیار، کاهو، گوجه فرنگی، اسفناج، غوره، موز، آلو، آلبالو. افراد بلغمی در صورت زیاده روی در مصرف مواد غذایی فوق، دچار علائمی از قبیل ضعف هضم، نفخ شکم، درد های مفصلی، سینوزیت، افزایش ترشحات واژینال، کاهش حافظه می شوند.

مواد غذایی مفید برای افراد دارای مزاج سرد و تر: گوشت بره، کبوتر، گنجشک، بوقلمون، بلدرچین، آبگوشت، میوه های رسیده و شیرین مثل سیب، به، نارگیل، انجیر، گلابی، مویز، زردک، ادویه هایی، چون زیره سبز، زنیان، زعفران، آویشن، رازیانه، انیسون، موسیر، نعنا، ریحان، جعفری، مرزه، ترخون، شوید، تره، مغز بادام، عسل، ارده، شیره انگور یا خرما.

نمونه ترکیبات غذایی مفید برای افراد دارای مزاج سرد و تر: سکنجبین عسلی (سرکه انگبین)، ماءالعسل با هل و میخک، گلقند، مربای وج، نخودآب، کباب ماکیان با ادویه، قلیه تره با گوشت گنجشک یا کبوتر بریان شده با روغن زیتون.

آیا مزاج قابل تغییر است؟

هر فردی دارای دو گونه طبع اصلی و اکتسابی است. طبع اصلی هر فرد، طبع مادرزادی اوست که از پدر و مادرش به ارث می برد. همچنین ممکن است طبع اصلی فرد با گذشت زمان، به علت تغذیه نادرست، شرایط آب و هوایی و شیوه زندگی نادرست، تغییر کند و طبع جدیدی در او به وجود آید که به آن، طبع اکتسابی می گویند. ناگفته نماند که در میان موجودات زنده، مزاج انسان به میزان زیادی تغییر می نماید، ولی طبیعت یا مزاج حیوانات و گیاهان هیچ وقت به طور کامل تغییر نمی نماید بلکه با توجه به شرایط آب و هوایی میزان گرمی، سردی، خشکی و رطوبت آن ها کمی تغییر می نماید. به عنوان مثال طبیعت سیر گرم است، در هر منطقه جغرافیایی که کشت گردد و هیچ وقت طبیعت آن سرد نمی گردد.

یک تست مزاج شناسی ساده

1. با حلقه کردن انگشت شست و انگشت وسط یک دست به دور مچ دست دیگرتان، شرایط قرار دریافت دو انگشت چگونه است؟

الف:دو سر انگشت روی هم قرار می گیرد.

ب:دو سر انگشت مماس یکدیگر قرار می گیرند.

ج:دو سر انگشت به هم نمی رسند.

2. اگر بدن تان را حرکت دهید، ساختار عضلات بیشتر است یا چربی؟

الف:لایه های چربی زیاد دیده شده و حالتی از لرزش و بی ثباتی در آن دیده می گردد.

ب:حجم عضلات بیشتر بوده و بدن لرزش ندارد و گوشت بدن شل نیست.

3. شرایط مو های بدن اعم از سر و بدن به چه شکلی است؟

الف:پرپشت، کلفت و تیره و صاف

ب:پرپشت، کلفت و تیره و مجعد

ج:پرپشت، کلفت، اما لخت و روشن

د:کم پشت، نرم و نازک و شنماینده و چرب

4. پوست تان چه رنگی است؟ این آزمون برای افراد دارای پوست سفید است.

الف:رنگ سیاه با گرایش به کبودی

ب:رنگ سفید مایل به آبی

ج:رنگ سفید متمایل به سبز

د:رنگ سفید مهتابی که فشار انگشت رنگ سرخ آن کم رنگ می گردد

5. مفاصل شما به چه شکلی است:

الف:برجستگی مفصل ها به خوبی نمایان است.

ب:برجستگی خاصی در مفصل ها دیده نمی گردد.

6. رگ های بدن، به ویژه دست تان دیده می گردد؟

الف:بله

ب:خیر

7. کف دست تان از نظر هندسی چه شکلی است؟

الف:مربع

ب:مستطیلی و کشیده که انگشتان در درازای آن قرار دارند.

ج:مستطیلی شکل که عمود بر انگشتان دست است.

8. اگر کفش شما معمولی باشد؛ منظور اینکه طبی نبوده یا از نظر بلندی پاشنه در خانم ها و یا از نظر ساختاری برای کفش آقایان شرایط خاصی ندارد، پای تان در کفش چه شرایطی خواهد داشت؟

الف:پایم را می زند.

ب:کاملا راحت هستم.

9. در جمع معمولا آغازگر بوده و در راس حرکت می کنید و تاثیر می گذارید یا بیشتر آرام هستید و تاثیر می گیرید؟

الف:تاثیرگذار

ب:تاثیرپذیر

10. اطرافیان شما را کم حرف می دانند یا پرحرف یا گزیده گو؟

الف:پرحرف

ب:کم حرف

ج:گزیده گو

11. روی حرفی که می زنید، می ایستید و به درست و نادرست بودنش کاری ندارید یا اینکه می ایستید و در صورت اشتباه بودن آن را تصحیح می کنید یا دائما تغییر موضع می دهید؟

الف:می ایستم و تغییر نمی دهم حتی اگر نادرست باشد.

ب:می ایستم، اما اگر با ارائه دلایل محکم متوجه شوم اشتباه است، از حرفم بر می گردم.

ج:دائما تغییر رای می دهم.

12. از گفتن بسیاری از حرف ها شرم می کنید یا اینکه به راحتی هر حرفی را به زبان می آورید؟

الف:هر حرفی باشد، می گویم.

ب:حجب و حیا مانع از بیان بسیاری از حرف ها می گردد.

13. هر روز یا بیشتر روز ها عصبانی می شوید؟

الف:بله

ب:خیر

14. اگر عصبانی می شوید، عصبانیت شما زیاد طول می کشد یا بعد از مدتی فروکش می نماید و پشیمان می شوید؟

الف:فروکش ننموده و طولانی است.

ب:فروکش نموده و پشیمان می شوم.

15. به خوردن گرمی ها بیشتر گرایش دارید یا خوردن سردی ها؟ برای مثال خوردن چند عدد خیار را ترجیح می دهید یا چند عدد شیرینی؟

الف:به خورد گرمی ها مثل شیرینی

ب:به خوردن سردی ها مثل خیار

16. اگر تذکرات دیگران نباشد، اشتهای شما چطور است؟

الف:زیاد

ب:کم

ج:معمولی

پاسخ های تست مزاج شناسی

پاسخ1: اگر گزینه الف باشد، شما دارای مزاج سرد و خشک بوده و استخوان بندی تان ریز است. اگر گزینه ب باشد، مزاج شما معتدل بوده و استخوان بندی شما متوسط است و اگر پاسخ گزینه ج است، مزاج تان گرم و تر بوده و استخوان بندیان درشت است.

پاسخ 2: اگر پاسخ گزینه الف است، مزاج شما گرم و تر بوده و اگر پاسخ گزینه ب است، مزاج شما گرم و خشک است.

پاسخ 3: اگر پاسخ شما گزینه الف باشد، مزاج شما گرم و خشک است. اگر پاسخ شما گزینه ب باشد، مزاج شما گرم و تر است. اما اگر گزینه ج پاسخ شما باشد، مزاج تان گرم وتر استوا گر جواب گزینه د است، مزاج تان سرد و تر است. هرچه مو نازک، شنماینده و اصطلاحا شبیه به موی گربه باشد مزاج به سمت سرد و تری گرایش دارد و هرچ مود حالت دار با پایه قوی باشد، مزاج به سمت گرمی گرایش دارد.

پاسخ 4: اگر پاسخ تان الف است، یعنی مزاج شما سرد و خشک است. اگر پاسخ تان ب است، مزاج تان سرد و تر است. اگر پاسخ شما ج است، یعنی مزاج تان مخلوط است و اگر پاسخ تان د است، یعنی مزاج شما گرم و تر است.

پاسخ 5: اگر پاسخ شما گزینه الف است، مزاج تان گرم و خشک و اگر گزینه شما ب است، مزاج تان سرد و تر است.

پاسخ 6: اگر پاسخ الف است، مزاج تان گرم و خشک و اگر پاسخ ب است، مزاج تان سرد و تر است.

پاسخ 7: اگر پاسخ تان الف است مزاج تان معتدل بوده و حد واسط بین گرم و سرد قرار گرفته است. اگر گزینه ب را انتخاب نموده اید مزاج تان گرم و خشک و اگر گزینه ج پاسخ شماست، مزاج تان سرد و خشک است.

پاسخ 8: اگر پاسخ تان الف است، پای سینه دار و پهنی دارید و مزاج تان گرم و خشک است. اگر انتخاب شما گزینه ب است، پای تان باریک و استخوانی است و مزاج تان سرد و خشک است.

پاسخ 9: اگر پاسخ الف است، گرم و خشک مزاج بوده و اگر پاسخ ب است، مزاج تان گرم و تر است.

پاسخ 10: اگر پاسخ الف است، مزاج شما گرم و خشک است. اگر پاسخ ب است، مزاج تان سرد و تر است و اگر گزینه ج، مزاج شما گرم و تر است، اما خشک نیست.

پاسخ 11: پاسخ الف یعنی اینکه مزاج شما گرم و خشک است. پاسخ ب یعنی مزاج شما گرم و تر است و اگر گزینه ج را انتخاب می کنید مزاج تان سرد و تر است.

پاسخ 12: اگر پاسخ شما الف است مزاج تان گرم و خشک است و اگر پاسخ ب است، مزاج تان سرد و تر است. البته شرایط رشد و تربیت هر فرد نیز روی رفتار او تاثیر دارد.

پاسخ 13: گزینه الف نشانه گرم و خشک مزاج و گزینه ب نشانه سرد و تر مزاج است.

پاسخ 14: گزینه الف نشانه گرم و خشک مزاج و گزینه ب نشانه گرم و تر مزاج است.

پاسخ 15: اگر انتخاب تان گزینه الف است، مزاج تان سرد و تر و اگر انتخاب شما گزینه ب است، مزاج تان گرم و خشک است.

پاسخ 16: اگر انتخاب تان گزینه الف است، مزاج تان سرد و تر، اگر انتخاب تان گزینه ب است، مزاج تان گرم و خشک و اگر گزینه ج را انتخاب نموده اید، مزاج تان معتدل است؛ یعنی بین مزاج گرم و تر است.

اگر تعداد پاسخ های مثبت شما نسبت به یک مزاج بالاتر از نصف به علاوه یک باشد، مزاج شما همان است؛ برای مثال است اگر از 16 سوال پرسیده شده، پاسخ 10 سوال شما مرتبط به مزاج گرم باشد، مزاج شما گرم است.

منبع: فرارو
انتشار: 29 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sanaye-90.ir شناسه مطلب: 1094

به "راهنمای جامع مزاج های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهنمای جامع مزاج های چهارگانه؛ مزاج شما کدام است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید